+48 881 512 212, +48 (25) 675 49 35 urle@caritas.pl
 
Warsztaty w obszarze profilaktyki zdrowia psychicznego

 

Długotrwałe restrykcje związane z pandemią COVID19, które wymusiły zmianę trybu kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej, spowodowały negatywne skutki w obszarze kondycji psychicznej uczniów. W efekcie wielu uczniów doświadcza problemów w nauce, trudności adaptacyjnych i rozwojowych i związanych z tym nieadaptacyjnych strategii radzenia sobie z emocjami, stresem,doświadczeniem lęku.


Ośrodek Caritas w Urlach oferuje społecznościom szkolnym stacjonarne zajęcia grupowe dla dzieci ukierunkowane na ułatwienie powrotu do szkół przez wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, integrację grupy, korektę zachowań nieadaptacyjnych, pomoc psychologiczną, zajęcia z psychoedukacji itp.


Oferujemy także zajęcia dla rodziców oraz warsztaty dla nauczycieli.

Przedstawiony poniżej zakres oddziaływań zakłada kilkudniowy pobyt zorganizowanej grupy uczniowskiej wraz z wychowawcą lub nauczycielem w Ośrodku Caritas w Urlach.
Treści zajęć są dopasowywane do czasu trwania zajęć, wieku uczestników oraz preferencji
wychowawcy.

I. TREŚCI ZAJĘĆ W RAMACH WARSZTATÓW PSYCHOLOGICZNYCH

I.1. Program obejmujący zagadnienia z obszaru dobrostanu psychicznego dla uczniów

superwizja i monitoring stanu psychicznego uczniów pytania, rozmowa, dyskusja  nt. minionych doświadczeń, przeżywanych emocji, potrzeb itd.; 
praca w obszarze indywidualnym ucznia i obszarze grupowym niepowtarzalność doświadczeń osobistych a podobieństwo doświadczeń z innymi ludźmi, empatia;
świadome budowanie dobrostanu sposoby dbania o dobre samopoczucie (własne, drugiej osoby), dawanie wsparcia, przyjmowanie wsparcia;

doświadczanie dobrego samopoczucia w najbliższym otoczeniu (dom);

rozwijanie kompetencji sygnalizowania potrzeb proszenie o pomoc, osoby wspierające rodzina, rówieśnicy, szkoła, telefon zaufania;

budowanie zaufania, radzenie sobie z kryzysami;

optymizm i pesymizm wpływ nastawienia psychicznego na jakość życia;

oczekiwania i praca z nawykami.

I.2. Rozwijanie kompetencji społecznych, edukacyjnych i inteligencji emocjonalnej dla uczniów


Integracja i kontakt rówieśniczy;

Praca na mocnych stronach;

Rozwiązywanie konfliktów;

Komunikacja interpersonalna;

Asertywność;
Świat wartości;
Świat emocji empatia;

Współpraca i działanie zespołowe;

Świat online i offline (jak nie stracić orientacji w życiu);
Cyberbullying ciemna strona Internetu;
Jak unikać zachowań ryzykownych?;

Wystąpienia publiczne;

Techniki skutecznej nauki;

Rozwijanie kreatywności;

Radzenie sobie ze stresem;

1.3.Tematyka spotkań dla rodziców i nauczycieli


Relacje w rodzinie (dorośli, młodzież, dzieci, dalsza rodzina, otoczenie rodziny),

Relacje w szkole (nauczyciele, rówieśnicy);

Motywacja do nauki;

Trudności wychowawcze;

Wsparcie emocjonalne;

Jakość życia, samorealizacji.


1.4. Program zajęć dla dorosłych w obszarze zaburzeń nastroju


Depresja definicja;

Fakty i mity o depresji;

Skala zjawiska;

Epizod depresyjny;

Przyczyny depresji;

Diagnozowanie stanów depresyjnych w szkole;

Próby samobójcze;

Objawy depresji;

Strategie radzenia sobie z depresją;

Właściwie i niewłaściwe reakcje;

Procedury szkolne;

Internet i literatura przedmiotu.

II. PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH I UŻYWANIA SZKODLIWEGO


substancji psychoaktywnych;

technologii cyfrowych;

inne uzależnienia czynnościowe.

Zajęcia realizowane na podstawie programów profilaktycznych z listy rekomendowanych
programów (KBPN, PARPA, IPiN), których skuteczność została naukowo zbadana.

 III. WARSZTATY TEATRALNODRAMOWE

Sposób realizacji programuTurnus integracyjny 3dniowy z elementami warsztatów dramowych i teatralnych,
relaksacyjnych, psychoedukacji, sportu odpowiednich do wieku uczestników.


Cele szczegółowe realizowane w działaniach


Umiejętność współpracy z grupą wzmacnianie przynależności: jestem częścią grupy,
jestem ważny;

Komunikacja i współpraca w grupie (FUKO; emocje w relacji z grupą; z relacji JaOni
do My);

Racja czy relacja budowanie poczucia własnej wartości, dostrzeganie potrzeb innych
oraz odpowiadanie na nie;

Asertywność;

Sprawczość;

Przyjaźń;

Panowanie nad emocjami, tolerancja;

Wzajemne inspirowanie się (zmiana motywacji wewnętrznej na „chcę” zamiast
„muszę”).


Założenia warsztatów teatralnodramowych

Uczestnicy wchodzą w zainscenizowane sytuacje, w których mogą wypróbowywać nowe zachowania w bezpiecznych warunkach, bez ponoszenia realnych konsekwencji swoich działań, ale z możliwością wyciągnięcia z nich wniosków. Dzięki teatralnym i dramowym formom dziecko wyraża swe emocje; przeżycia; rozładowuje napięcia; zgłębia wiedzę na temat procesu powstawania sytuacji; ma możliwość identyfikacji z problemami, ich rozwiązywania, do pogłębiania wiedzy o nich oraz zmiany perspektywy tu i teraz. W realiach dramy dokonuje się to w procesie, w kontekście żywych doświadczeń, zmiany sposobu myślenia i odczuwania.
Teatr edukacyjny i drama używa sztuki aktorskiej do łączenia myśli i uczuć w taki sposób, aby młodzi ludzie mogli odkrywać i rozważać treści spraw, badać i testować nowe pomysły, zdobywać nową wiedzę, tworzyć nowe wartości, budować poczucie własnej skuteczności i poczucie własnej wartości.Czas trwania zajęć

Zajęcia są realizowane podczas turnusów od 3 do 5 dni, w zależności od preferencji szkoły. one urozmaicone szeregiem aktywizacji sportowych, edukacyjnych i integracyjnych.


Forma zajęć

Warsztaty grupowe;
Konsultacje indywidualne;

Konwersatorium;
Obserwacja grupy;
Psychoedukacja.

Kadra

Certyfikowany trener, rekomendacja II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, z dużym doświadczeniem szkoleń i warsztatów dla sektora oświaty i szkolnictwa wyższego.
Pedagog, profilaktyk, socjoterapeutka, certyfikowana profilaktyk wybranych rekomendowanych programów profilaktycznych.

pedagog specjalny, logopeda, instruktor teatralny, autor i wieloletni realizator programu profilaktyki zdrowia psychicznego w ramach działalności grupy teatralnej.


W szerszym zespole terapeutycznym Ośrodka :


Psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, superwizor interwencji kryzysowej;

Psychiatra, dr n. med., psychoterapeuta, psychoterapeuta zaburzeń seksualnych superwizor;

Certyfikowana psychoterapeutka;

Certyfikowane psychoterapeutki uzależnień;

Psycholog, psychoterapeuta, trener z rekomendacją II stopnia PTP specjalizujący się w treningach interpersonalnych i intrapsychicznych.


Miejsce realizacji zajęć

Ośrodek Caritas Diecezji WarszawskoPraskiej w Urlach. Ośrodek dysponuje ogrodzonym, zalesionym i zagospodarowanym terenem, z pawilonami mieszkalnymi, w których znajdują się pokoje 2 i 3osobowe z łazienką w bardzo dobrym standardzie, salą gimnastyczną i salą do ćwiczeń, salą z materacami do treningów psychologicznych, boiskiem na trawie i boiskiem do siatkówki plażowej.

 

 

Skip to content