+48 881 512 212, +48 (25) 675 49 35 urle@caritas.pl

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej dzięki dotacji Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza realizuje w Ośrodku Charytatywno-Opiekuńczym Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Urlach projekt zatytułowany Szkoła młodzieżowych liderów profilaktyki uzależnień.

Zajęcia realizowane w ramach 3 zjazdów w Ośrodku dla 30-osobowej grupy młodzieży z w wieku od 13 do 18 roku życia. Jest to młodzież zaangażowana w działania społeczne w środowiskach rówieśniczych, w tym w działalność charytatywną, wyróżniająca się i pełniąca rolę młodzieżowych liderów życia społecznego w szkołach, na uczelniach, parafiach i innych środowiskach lokalnych. Celem programu jest przekazanie młodzieży wiedzy i umiejętności pozwalających bardziej świadomie przeżywać własną trzeźwość oraz podejmować działania profilaktyczne w relacjach rówieśniczych. Program obejmuje szereg aktywności i zajęć w następujących obszarach: zajęcia warsztatowe z dziedziny profilaktyki uzależnień; zajęcia sportowe;  zajęcia integracyjne; zajęcia turystyczno-rekreacyjne.

Wśród prowadzących zajęcia jest certyfikowany specjalista terapii uzależnień, instruktor profilaktyki uzależnień, trener warsztatów psychologicznych, instruktor teatru i dramy profilaktycznej, specjalista w zakresie pracy wolontaryjnej, streetworker, opiekunowie i wychowawcy.   

Jest to program profilaktyki uniwersalnej z elementami profilaktyki selektywnej, opartej na duchu dialogu motywującego, który edukuje bez narzucania stanowiska czy straszenia. Uczy partnerstwa, szacunku, dawania wyboru w oparciu o rzetelną wiedzę. Jest on jednocześnie ukierunkowany na to, by młodzież wiedziała jak w swoich środowiskach parafialnych, szkolnych, czy akademickich przekazywać określoną wiedzę i kształtować zdrowe nawyki, poprzez krzewienie „kultury zdrowia”, odrzucającej alkohol, narkotyki, nikotynę oraz promującej odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych. Program ucząc pokazuje jednocześnie możliwości i ograniczenia angażowania się młodych osób w promocję profilaktyki uzależnień w środowiskach rówieśniczych.

Wśród celów zadania można wymienić skuteczne przekazanie uczestnikom wiedzy na temat szkodliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, a przez to zwiększenie awersji młodzieży do używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, nikotyny, narkotyków) i uzależnień czynnościowych i w konsekwencji obniżenie ryzyka utraty zdrowia i życia w wyniku zachowań ryzykownych. Kolejnym celem jest wypracowanie określonych umiejętności interpersonalnych, kompetencji i postaw pomocnych w budowaniu zdrowych relacji interpersonalnych, dojrzałego stylu życia młodego człowieka, ukształtowanie umiejętności, kompetencji i postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.

Dotychczas odbyły się dwa zjazdy młodzieży w październiku i listopadzie 2021 r. W dniach 26-28 listopada br. odbędą się w Ośrodku Caritas w Urlach ostatnie zajęcia w tej edycji szkoły.

Dzięki współpracy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza realizowane jest ważne społecznie zadanie w obszarze szeroko pojętego zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Włodzimierz Wieczorek

Projekt współfinansowany przez

Skip to content